Jak pisać projekty unijne. Refleksja nad nową perspektywą finansową.

Realna możliwość ubiegania się o dotacje i ich otrzymania w obecnej perspektywie finansowej jest coraz większa. Terminy naborów wniosków na rok 2015 zostały ogłoszone przez większość instytucji wdrażających. Są to podmioty, które bezpośrednio współpracują z projektodawcami. O środki unijne na finansowanie swoich projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP, jak i duże firmy, uczelnie oraz administracja publiczna.

Czy można połączyć pomysł i projekt?

Dobry pomysł i świetny projekt muszą być nie tylko dobrym połączeniem, ale również muszą być doskonałe. Pomysł na projekt, który jest możliwy do zrealizowania w ramach dostępnych programów operacyjnych, to najlepszy punkt wyjścia do aplikowania o środki unijne. Pomiędzy przyszłymi projektantami jest wiele różnic. Reprezentują oni różne podmioty i mogą ubiegać się o dotacje na realizację swoich pomysłów w odrębnych konkursach. Przyszłych projektodawców łączy jedno: potrzeba przełożenia swoich pomysłów na projekty. Choć prawdą jest, że pomysł jest podstawą projektu, to jednak sam pomysł nie wystarczy, aby go zrealizować. Dotacje nie są jednak możliwe bez projektu. Nasz pomysł powinien znaleźć się w każdym pisanym przez nas projekcie dotacji unijnej.

Jak pisać projekty unijne? - Zasady

Oprócz standardowych elementów i ogólnie obowiązujących reguł rządzących realizacją projektów ze środków unijnych, zasady przygotowywania projektów i ich realizacji wymagają od Beneficjentów świadomości kilku dodatkowych aspektów. Każdy, kto wybrał program operacyjny, w ramach którego planuje napisać projekt unijny i otrzymać dofinansowanie na jego realizację, powinien wziąć te kwestie pod uwagę. Oto kilka kwestii, które moim zdaniem powinny być poruszone zanim przystąpimy do pisania projektu unijnego.

pisanie projektów unijnych

Z - jak zmiana, i P - jak potrzeba

Celem wsparcia z funduszy unijnych jest ułatwienie wprowadzenia zmiany i poprawa sytuacji w obszarze działania projektodawcy. Aby wskazać "zmianę na gorsze" poprzez realizację projektu, musimy na etapie przygotowania projektu wskazać problem, który można rozwiązać dzięki dotacji. Każdy projektodawca musi być przygotowany do uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.

Uwaga! Postaraj się znaleźć zewnętrzne, obiektywne źródła, które potwierdzą naszą hipotezę. Mogą to być raporty, dane statystyczne, badania czy analizy związane z interesującym nas obszarem wsparcia.

Ta sama uwaga dotyczy odbiorców, których opisujemy jako inicjatorzy projektu lub grupy docelowej, do której kierujemy działania w ramach projektu. Przygotowując się do napisania wniosku o dofinansowanie projektu unijnego, poszukajmy obiektywnych, niezależnych danych, które scharakteryzują i opiszą potencjalnych odbiorców naszych działań. Gromadźmy dane ze źródeł, które w powszechnej opinii są wiarygodne i obiektywne.

C - jak cele i D - jak działania

Pierwszym krokiem w definiowaniu problemu jest określenie celów projektu, który chcemy zrealizować przy wsparciu unijnej dotacji. Cele projektu muszą spełniać kryteria S.M.A.R.T. i być powiązane z odpowiednimi zapisami w dokumentach programowych i strategicznych. Zakres wymaganych działań będzie wynikał z identyfikacji problemu i celów projektu.

Działania związane z realizacją projektu muszą być ukierunkowane na osiągnięcie wyznaczonych celów i pożądanej "zmiany na lepsze". Ważne jest również, aby były one zgodne z budżetem i harmonogramem realizacji projektu.

K- jak koszty kwalifikowane i W – jak wskaźniki

Piętą achillesową inicjatorów projektów jest określenie wskaźników realizacji projektu. Wskaźniki te mogą być zarówno wskaźnikami produktu, jak i wskaźnikami oddziaływania. Zostaną one osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych działań. Wskaźniki, podobnie jak cele, muszą być mierzalne i dostosowane do rodzaju i potencjału beneficjenta, ale przede wszystkim muszą być możliwe do zrealizowania.

Uwaga! Dotacje udzielane są tylko do wysokości kosztów kwalifikowanych określonych w realizacji projektu!