Jesteś zainteresowany rozwojem swojego przedsiębiorstwa? Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, zwiększenia hal produkcyjnych lub inwestycji w sprzęt? Jest to duże przedsięwzięcie, które wymaga funduszy, ale nie wiesz, gdzie ich szukać. Można ubiegać się o dotacje unijne, które pomogą w rozwoju Twojej firmy. Wsparcie unijne może pomóc Ci w rozwoju wielu obszarów w Twojej firmie.

Dofinansowanie unijne na rozwój firmy może być dużą pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to świetny sposób na uzyskanie funduszy potrzebnych do rozwoju firmy i rozszerzenia działalności. Istnieją zarówno regionalne, jak i krajowe programy, które oferują fundusze unijne na rozwój biznesu.

Pomożemy Ci uzyskać fundusze unijne na rozbudowę i wyposażenie Twojej firmy

Fundusze europejskie na rozwój firmy to pomoc, o którą z łatwością mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę w Polsce. Projekty muszą przyczyniać się do maksymalnego zwiększenia innowacyjności w przedsiębiorstwie. Projekty te mogą dotyczyć budowy lub rozbudowy linii produkcyjnej, zakupu maszyn, czy linii technologicznych. Celem tych projektów jest stworzenie nowych lub ulepszonych produktów i usług, poszerzenie rynku lub jedno i drugie.

Jakie są bezzwrotne dotacje unijne, które możesz otrzymać?

 • Budowa lub rozbudowa powierzchni produkcyjnych;
 • Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń
 • Zakup nieruchomości lub budynków
 • Materiały budowlane i zakupy
 • Leasing, najem lub dzierżawa środków trwałych, gruntów i budynków
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym patentów, licencji i know-how.
 • Leasing;
 • Działalność promocyjna
 • Koszty ogólne.

Unijna dotacja może pokryć do 70% kosztów projektu. Wysokość kwoty zależy od lokalizacji inwestycji i wielkości firmy.

Fundusze europejskie na rozwój i wzrost firmy

Aby rozpocząć proces ubiegania się o środki unijne na rozwój firmy, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami na poniższym formularzu:

 • Dane dotyczące firmy, np. dokumenty rejestrowe: KRS, CEIDG; dokumentacja dotycząca sytuacji finansowej i otrzymanej wcześniej pomocy
 • Opis dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej
 • Uzasadnienie realizacji projektu, np. mapy, szkice lokalizacji projektu, dokumentacja techniczna, potwierdzenie posiadania praw do gruntu, itp.

Jeśli szukasz firmy, która pomoże ci sie ubiegać o dofinansowanie unijne to sprawdź firmę A1 Europe wchodząc na stronę http://www.a1europe.pl

Dofinansowania unijne

Harmonogram działań

Po wszczęciu procedury wniosek zostanie poddany ocenie. Polega ona na ocenie wszystkich wymagań, począwszy od weryfikacji terminu złożenia wniosku i sprawdzenia kompletności załączonej dokumentacji, a skończywszy na ocenie merytorycznej.

Następujące fundusze zostaną włączone do polityki spójności na lata 2021-2027:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), ma na celu zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej. Ma on na celu zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów europejskich oraz zmniejszenie różnic rozwojowych w regionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.
 • Fundusz Spójności (FS - ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Realizuje strategiczne projekty w zakresie transportu i ochrony środowiska, w tym transeuropejskich sieci transportowych.
 • Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+ - jest to główne narzędzie UE służące poprawie spójności społecznej i gospodarczej, reagowaniu na problemy rynku pracy i problemy społeczne oraz stymulowaniu trwałego wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmował obecne rozdrobnione instrumenty: EFS (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym(FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Do proponowanych funduszy Funduszu Spójności zostanie dodany Fundusz Sprawiedliwego Przekształcenia. Jest on częścią Europejskiego Zielonego Ładu i elementem (Filar I) Mechanizmu Sprawiedliwych Transformacji. Celem FST jest ograniczenie gospodarczych i społecznych skutków transformacji energetycznej.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jest funduszem wspierającym politykę morską i rybacką UE. Jego celem jest wspieranie obszarów przybrzeżnych w szerokim znaczeniu. Obejmuje to wspieranie rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo oraz finansowanie projektów, które tworzą miejsca pracy i poprawiają jakość życia w europejskich społecznościach przybrzeżnych.

Podział środków na poszczególne programy krajowe w perspektywie finansowej (Fundusze Europejskie 2021-2027):

 • FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – 25,1 mld euro (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska)
 • FENG – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki – 8 mld euro (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu)
 • FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 4,3 mld euro (między innymi nauka, edukacja, żłobki, sprawy społeczne)
 • FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, sieci szerokopasmowe)
 • FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski Wschodniej)
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE)
 • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)
 • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro
 • Program Ryby – 0,5 mld euro
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.