Możesz współfinansować swój projekt, korzystając z jednej z dwóch metod płatności: zaliczki lub refundacji. Wybór formy dofinansowania następuje w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Poniżej wyjaśnimy, jak wygląda sposób finansowania inwestycji za pomocą zaliczki i refundacji.

Podstawową metodą udzielania dofinansowania dla projektów, które otrzymały wsparcie unijne jest refundacja środków. Omówimy teraz pojęcie refundacji.

Refundacja w projektach finansowanych z UE

Refundacja (całości lub części wydatków) jest możliwa dopiero po poniesieniu wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Inaczej niż w przypadku płatności zaliczkowych. Ogólna zasada jest taka, że wydatki związane z realizacją projektu najpierw ponoszone są ze środków beneficjenta, a dopiero potem następuje ich refundacja. Refundowane ze środków europejskich w określonej wysokości i na podstawie określonych dokumentów.

Jak przebiega proces refundacji w projektach unijnych?

Aby otrzymać częściową lub całkowitą refundację poniesionych wydatków, beneficjent musi złożyć wniosek o płatność do odpowiedniej instytucji. Do wniosku dołącza się kopie faktur, inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków lub listę faktur. Wytyczne dla danego programu oraz umowa o dofinansowanie określają rodzaj dokumentów, które są wymagane w celu potwierdzenia poniesionych wydatków.

Należy pamiętać, że dotacja nie jest bezpośrednim wynikiem wkładu własnego. Zwrot dotacji następuje w okresie od 2 do 6 miesięcy.

Zwrot środków ma charakter warunkowy. Oznacza to, że środki zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy wydatki były zgodne z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodne z szeroko rozumianymi przepisami prawa, w tym prawa polskiego i wspólnotowego.

Zaliczki na projekty unijne

Zaliczki na projekty unijne

Projekt może być finansowany w formie zaliczki. Jest to sytuacja podobna do uzyskania środków "z góry". Po podpisaniu umowy o dofinansowanie należy złożyć wniosek o przekazanie środków w ramach zaliczki. Kolejne wnioski o płatność musisz składać zgodnie z umowami o dofinansowanie. Będą one wykazywały koszty poniesione ze środków zaliczkowych.

Umowa o dofinansowanie powinna zawierać zapis, że zaliczka jest wydatkowana zgodnie z wytycznymi dla danego konkursu.

Kiedy mogę ubiegać się o zaliczkę?

Aby ubiegać się o zaliczkę, należy:

  1. Posiadać prawidłowo złożony wniosek o zaliczkę
  2. Posiadać odrębny rachunek bankowy
  3. Posiadać podpisaną umowę z wykonawcą na realizację projektu, który ubiega się o zaliczkę lub podpisaną umowę z wykonawcą na cały zakres realizacji projektu. W tym drugim przypadku harmonogram prac z wykonawcą powinien zawierać terminy płatności i kwoty za poszczególne usługi.

Rozliczając zaliczkę, należy pamiętać o pewnych zasadach.

Te 5 reguł pomoże Ci rozliczyć dotację unijną z pozytywnym skutkiem.

  1. Zaliczka powinna być wykorzystana na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wydatkowanie zaliczki na jakikolwiek inny cel (np. działalność bieżącą) może skutkować zwrotem środków oraz odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy beneficjenta.
  2. Zaliczka musi być wypłacona w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. W ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosku. Wnioski o płatność możesz składać nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał w celu rozliczenia zaliczki.
  3. Po rozliczeniu co najmniej 70%, może być wypłacona kolejna transza zaliczki.
  4. Każdy dokument będący rozliczeniem zaliczki jest wypłacany zgodnie z montażem finansowym określonym w umowie. zapewniającym zachowanie udziału beneficjenta we współfinansowaniu oraz wkładu własnego w wydatkach kwalifikowalnych.
  5. Do każdego otrzymanego wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę należy dołączyć wyciąg bankowy dotyczący zaliczki. Wyciąg ten będzie służył do weryfikacji prawidłowości wydatkowania przekazanych środków.

Niezłożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w określonym terminie i wysokości spowoduje konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki te naliczane są od dnia przekazania środków na rachunek bankowy beneficjenta.