W ciągu ostatnich kilku latznaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie rozwoju umiejętności, edukacji i przyszłych możliwości zatrudnienia dla młodych pokoleń stało się bardziej widoczne. Nauczyciele i trenerzy są wyposażani w odpowiednie narzędzia TIK, zaprojektowane do działań mających na celu alfabetyzację cyfrową małych dzieci i określone w rozwijaniu umiejętności i kompetencji cyfrowych, jak również zapewnienie edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych. Nadmierne korzystanie z technologii TIK okazuje się jednak od czasu do czasu dość niebezpieczne. Jeśli nie ma monitoringu, zagrożenia mogą się powiększać, a na identyfikację może być za późno.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów społecznościowych na małych dzieciach jest zróżnicowane. Zależy od wielu różnych czynników, z których najważniejszym jest pochodzenie rodzinne. Dzięki odpowiedniej edukacji i właściwym narzędziom TIK dzieci nie tylko będą w stanie chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony mediów społecznościowych, ale także rozwiną umiejętności i kompetencje , które będą im potrzebne do przyszłego zatrudnienia.

Wezwania UE skierowane do umiejętności w zakresie TIK

Znaczenie umiejętności TIK dla młodych ludzi nie pozostało niezauważone przez UE. Dlatego wpływ transformacji technologicznych na dzieci jest jednym z najważniejszych otwartych zaproszeń w ramach akcji RIA Research and Innovation, CSA Coordination and support action.

Według Unii Europejskiej istnieją dwie kluczowe kompetencje dla uczenia się przez całe życie. Kompetencje cyfrowe oraz inicjatywność i przedsiębiorczość. Każdy aspekt społeczeństwa jest atakowany i przekształcany przez ICT, kawałek po kawałku. Gospodarka zmienia się codziennie w oparciu o rozwój sektora TIK.

Wodniesieniu do niniejszego zaproszenia, we wniosku należy uwzględnić działania w zakresie badań i innowacji. W szczególności działania we wniosku muszą być skoncentrowane na ocenie zachowania dzieci i młodzieży w internecie. Niektóre ważne aspekty, które będą wymagały większej uwagi, to treści online oglądane i rozpowszechniane przez dzieci.

Na poziomie UE należy opracować i przetestowaćsolidne metody pomiaru i wyjaśniania długoterminowych skutków w obszarach takich jak umiejętności i kompetencje (tj. umiejętności cyfrowe i medialne, innowacyjność i kreatywność, kompetencje w zakresie uczenia się i kompetencje społeczno-emocjonalne oraz bardziej szczegółowe umiejętności istotne dla rynku pracy), dobre samopoczucie i zdrowie (psychiczne) lub inne istotne aspekty rozwoju mózgu. Metodyka powinna skupiać się na zrozumieniu, dlaczego i w jaki sposób niektóre dzieci i nastolatki odnoszą korzyści z korzystania z TIK , podczas gdy inne wydają się odczuwać negatywne skutki. Można opracować oparte na dowodach modele identyfikujące i analizujące grupy ryzyka. Wnioski powinny w stosownych przypadkach uwzględniać różnorodność (wiek, pochodzenie kulturowe, społeczne i ekonomiczne, płeć itp.) i dotyczyć wpływu stosowania TIK na nierówności edukacyjne. Należy również uwzględnić (brak) równego dostępu do TIK w różnych grupach społecznych. Dzieci i młodzież powinny być aktywnymi współpracownikami w projekcie.

Komisja uważa, że wnioski wymagające wkładu UE rzędu 3 mln EUR pozwoliłyby na odpowiednie zajęcie się tym szczególnym wyzwaniem. Nie wyklucza to jednak składania i wyboru wniosków, w których wnioskuje się o inne kwoty.

Dlaczego warto wybrać IED jako swojego partnera?

W IED jesteśmy zawsze zainteresowani rozwojem i udziałem w najnowocześniejszych projektach badawczych, które doprowadzą do rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Z tego powodu zatrudniliśmy utalentowanych ekspertów cyfrowych, których wiedza wraz ze społecznością decydentów, badaczy i startupowców przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie ICT.

W ramach tego zakresu ukształtowaliśmy pomysł na badania w ramach wniosku w tym naborze. Każdego dnia powstają ogromne ilości informacji, którymi ludzie muszą zarządzać i je rozpowszechniać. Wielki rozwój komputerów, Internetu i mediów umożliwił bardziej efektywne i niezawodne zarządzanie i rozpowszechnianie informacji. Postęp technologiczny wpływa jednak zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Celem jest zajęcie się zagadnieniami związanymi z postępem technologicznym, a głównie z wykorzystaniem Social Media. Naszym celem jest pomoc w zdobyciu umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów społeczności owych młodzieży, która ma problemy społeczne, edukacyjne i finansowe. Ponieważ tej grupie docelowej brakuje wiedzy na temat świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz informacji na temat cyfrowego życia. Głównym celem jest przyczynienie się do korzystania z bezpiecznego Internetu.

Idea IED będzie się koncentrować na następujących działaniach:

Po przeprowadzeniu badań, dotyczących skutków postępu technologicznego, zostaną opracowane wysokiej jakości programy szkoleniowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grupy docelowej, jak również specyfiki krajów;

A1. Studia literaturowe na temat mediów społecznościowych

A2. E-moduł dydaktyczny do wykorzystania umiejętności bezpiecznego i świadomego korzystania z mediów społecznościowych

A3. Pilotaż Testowanie poprzez serię warsztatów

Czy jesteś zainteresowany złożeniem wniosku w ramach tego naboru do 14 marca 2019 r.? Uważasz nasz pomysł za interesujący i chcesz go mieć jako część swojego wniosku? Skontaktuj się z nami już dziś i uczyń nas swoim partnerem. Poprzez nasze doświadczenie zrealizujemy ten pomysł i przyniesiemy Ci najlepsze rezultaty.

Bądź naszym Partnerem