Przedsiębiorcy, którzy starali się o dofinansowanie ze środków unijnych wiedzą, jak kluczowe jest przygotowanie odpowiedniego wniosku. Niejednokrotnie po godzinach ciężkiej pracy i wypełnianiu formularzy okazywało się, że coś zostało przeoczone lub źle zinterpretowane i wniosek o dotację był odrzucany. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy we wnioskach o dotacje.

Wniosek o dotację - problemy z wypełnieniem

Fundusze unijne nadal można wykorzystać na założenie lub usprawnienie swojej firmy. Poprawne wypełnienie wniosku to podstawa w ubieganiu się o pieniądze. Jeśli wniosek nie jest kompletny lub poprawny, nawet wyjątkowe projekty, mogą nie zostać zaakceptowane. Należy pamiętać, że wymagania dotyczące wniosku mogą być bardzo restrykcyjne, a w procesie oceny istotną rolę odgrywają zarówno kryteria formalne, jak i jakość wniosku.

Poprawność wypełnienia wniosku za pierwszym razem jest niemal niemożliwa, nawet jeśli użyty w nim język może okazać się trudny do zrozumienia, zwłaszcza dla początkującego przedsiębiorcy. Ten pozornie początkowy etap może być również problematyczny ze względu na ilość wymaganych informacji.

Wymogiem jest przygotowanie obszernej dokumentacji przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Mimo wielu uproszczeń, większość programów wymaga złożenia wraz z wnioskiem dodatkowych załączników. Załączniki te wydawane są przez różne urzędy i czasami trzeba będzie na nie trochę poczekać.

Wniosek o dotację - najczęstsze błędy formalne

Proces ubiegania się o dotacje jest na tyle złożony, że łatwiej jest przewidzieć i uniknąć przyszłych problemów już na samym początku. Przestrzegamy przed popełnianiem błędów przy wypełnianiu wniosku o dotację.

Można je podzielić na błędy formalne i merytoryczne. Należą do nich:

 • Niezałączenie elektronicznej kopii wniosku w formacie PDF
 • Podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione (tj. niezgodne z reprezentacją firmy)
 • Niewystarczające potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie przez osobę/osoby odpowiedzialne za firmę.
 • Nieodpowiednie załączniki do wniosku
 • Niewypełnienie wszystkich pól wymaganych w dokumentacji
 • Różne sumy kontrolne dla wersji elektronicznej i papierowej
 • Różne nazwy i adresy przedsiębiorcy we wniosku i w dokumentach rejestrowych spółki.
 • Kod PKD niezgodny z charakterem projektu.

dotacje unijne

Wniosek o dofinansowanie - najczęstsze błędy merytoryczne

Do najczęstszych błędów merytorycznych należą:

 • Niezgodność z założeniami programu
 • Błędy rachunkowe (w tym np. błędnie obliczone wartości dofinansowania, błędnie obliczone koszty rzeczowe i finansowe)
 • Nieprawidłowe klasyfikowanie kosztów związanych z projektem (niezgodne z katalogiem kosztów obowiązującym w instrumencie wsparcia),
 • Niedostateczne uzasadnienie konieczności poniesienia wydatków wskazanych w projekcie.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić również na podstawowe kwestie, takie jak dane rejestrowe wnioskodawcy (numer NIP, numer KRS, numer wpisu do CEIDG), czy podawanie kwot wraz z podatkiem VAT.

Podsumowując, przedsiębiorca powinien przewidzieć dużo czasu na przygotowanie wniosku. Wiąże się to z koniecznością uzyskania wielu dokumentów z różnych instytucji, wielokrotnego sprawdzania wyliczeń, podstawowych danych. Dobrze jest skorzystać z pomocy kogoś zaufanego, kto miał do czynienia z wnioskami o dofinansowanie.