WBL wykorzystuje miejsce pracy jako potężne środowisko uczenia się poprzez doświadczenie, zmniejszając ryzyko niedopasowania umiejętności. Zainteresowane strony na szczeblu regionalnym i lokalnym mają za zadanie zwiększyć i unowocześnić struktury współpracy w celu wypełnienia luki między kształceniem i szkoleniem a rynkiem pracy, aby uwolnić potencjał edukacyjny kryjący się za elementem kształcenia opartym na pracy. Problem bezrobocia wśród młodzieży jest pierwszym priorytetem w programie prac Komisji na rok 2017 i celem przekrojowym w programie prac E+ na rok 2018.

Z tego powodu w IED realizujemy projekt Erasmus+ "InnoTrain: Innowacyjne szkolenia w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Professional development of VET-business key actors for qualitative WBL experiences".

Celem projektu jest promowanie uczenia się w miejscu pracy (WBL) we wszystkich jego formach, z myślą o wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego, trenerów i mentorów w środowisku szkolnym i zawodowym. Partnerstwo składa się z organizacji z Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Grecji i Włoch i realizuje priorytety określone w Nowej agendzie na rzecz umiejętności, a mianowicie uczynienie z kształcenia i szkolenia zawodowego pierwszego wyboru przy aktywnym zaangażowaniu partnerów biznesowych, edukacyjnych i społecznych w celu opracowania i realizacji WBL we wszystkich formach.

Ponadto projekt ma na celu stworzenie możliwych do przeniesienia wyników w celu podniesienia kompetencji zawodowych praktyków na co dzień zaangażowanych w relacje między kształceniem i szkoleniem zawodowym a biznesem oraz realizację programów W BL ukierunkowanych na jakościowy wzrost wysokiej jakości umiejętności i kompetencji.

Z drugiej strony, projekt InnoTrain ma na celu zbadanie i opracowanie nowych strategii dla efektywnych struktur współpracy pomiędzy VET a biznesem, angażujących uzupełniające się lokalne podmioty, ale z perspektywą wykorzystania w innych regionach UE.

W ramach projektu InnoTrain zainteresowane strony będą pracować nad podjęciem działań w celu zbadania wspólnych problemów regionalnych, wyzwań uniemożliwiających efektywny i zrównoważony rozwój oraz konsolidację partnerstwa VET-biznes.

Wreszcie, potrzeby, które mają zostać zaspokojone poprzez realizację projektu Realizacja projektu ma na celu:

  • wypełnienie luki między światem edukacji i biznesu
  • nadanie nowego impulsu zaangażowaniu VET i biznesu w dojrzałych regionach poprzez ciągłe szkolenia dla uczestników
  • Przyczynienie się do zmniejszenia stopy bezrobocia wśród młodzieży i niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie elementu WBL w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami projektu!

Dowiedz się więcej, odwiedzając oficjalną stronę projektu tutaj!